Address: 1700 Beechwood Blvd, 15217

 

Rosh Hashanah

Erev Rosh Hashanah Service (9/9): 7pm

First Day Morning Service (9/10): 8:45am

Tashlich Service (9/10): 5:30pm

Second Day Morning Service (9/11): 8:45am

 

Yom Kippur

Kol Nidre Services (9/18): 6:45pm

Yom Kippur Services (9/19): 8:45am

Mincha and Neilah (9/19): 5:30pm